Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Nytt inom standardisering

2023-05-17

För information så har konstruktionsstandarden SS-EN 12952-3 (”Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 3: Konstruktion och beräkning av tryckbärande delar” uppdaterats till utgåva 3, som gäller sedan november förra året.
Standarden SS-EN 12952 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 8: ”Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen” har utkommit med ny utgåva (rev. 2), som gäller sedan förra året. En förteckning över de ändringar som berör sodapannor har lagts in under rubriken ”Standardiseringsarbete”.
Läs mer i Rapport 2023-1.
/Fredrik Bruno genom David Good

Omarbetat utbildningsmaterial Certifiering Sodahusoperatör Etapp 4.

2022-12-12

Certifiering Sodahusoperatör Etapp 4 har genomförts med ett omarbetat utbildningsmaterial under vecka 49. Läs utbildningsgruppens utvärdering i protokoll från utbildningsgruppens senaste möte 2022-12-08.
/Björn Lundgren genom David Good

Reviderad Standard: Eldning av flytande och gasformiga bränslen

2022-11-07

Europastandarden SS-EN 12952: Part 8 ”Eldning av flytande och gasformiga bränslen” har kommit ut i en reviderad utgåva. Standarden berör sånt som matarvattenpumpar, flamvakter, vädring mm.
Standarden återfinns här: Eldning av flytande och gasformiga bränslen
/Fredrik Bruno genom David Good

Svårigheter att öppna ventiler där vatten har tagit sig in i ventilhuset

2022-10-21

När Skärblacka skulle starta sin sodapanna efter sitt revisionsstopp fick de problem med sin huvudångventil. Bruket hade kommit så pass långt i sin uppeldning så de skulle öppna sin huvudångventil som är av kilslidstyp. Men icke, den satt fast. Det visade sig att vatten hade letat sig in i ventilhuset och av uppvärmningen skapat tryck som gjorde det omöjligt att öppna ventilen. Efter att Skärblacka följt en ventilfirmas råd att sänka trycket i ångledningen samt kyla ner ventilhuset lyckades bruket öppna ventilen och fortsätta med uppstarten. Det finns ventiler på marknaden som är försedda med säkerhetsventiler eller dränering för att undvika detta problem. Se även skada 2021-27 i Skadebanken.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen

Sprickor i spiralpåsvetsade tuber

2022-07-11

Under höststoppet 2021 fann Iggesund sprickning i en spiralpåsvetsad tub vid en sekundärluftport. Påsvetsningslegeringen var alloy/inconel 625. Luftporten hade satts in så sent som år 2019. Vid ytprovningen år 2020 gjordes inga speciella noteringar om sprickning. Eftersom sprickan var så tydlig 2021 togs beslut om att kapa ut tuben för vidare analys. Analysen visade att sprickan hade gått rakt igenom det påsvetsade skiktet och ytterligare 0,5 mm in i kolstålet. Det fanns flera sprickor och alla startade i smältdikena. Se även skada 2021-24 i skadebanken.
/David Good – Sekreterare i Skadegruppen

Nytt dokument om standarder!

2022-06-10

Under flik Standardiseringsarbete ligger nu ett uppdaterat dokument med "Jössesvadmånganyttigalänkaomstandarder".
Detta standarddokument uppdateras emellanåt eftersom standarder ständigt förändas och utvecklas.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen.

Lurigheter vid skikttjockleksmätning

2022-05-18

Iggesunds panna SP5 är från år 2012 och kör vanligtvis med drifttrycket 110 bar och 510 oC på den utgående ångan. Vissa delar av tertiär- och kvartäröverhettarna är utförda i kompoundmaterial. Det yttre kompoundskiktet är i Sanicro 28 (EN 1.4563) och den hållfasthetsbärande tuben av X10CrMoVNb9-1. Iggesund har under många år mätt kompoundskiktets tjocklek vid stoppen. År 2019 började bruket få tveksamma värden på skiktet, trots att man använde samma skiktstjockleksmätare som tidigare år. År 2020 och 2021 blev värdena alltmer osäkra och mätningar av skiktet utfördes förutom med den ordinarie mätaren dessutom med en annan typ av skiktmätare, vilken då visade något tjockare skikt. Vid mätningar 2021 ökar dock den andra skiktmätarens osäkra värden. Vid mätningar av skiktet på nya oanvända tuber visar de båda mätarna exakt samma resultat. Det verkar helt enkelt som om något händer med skiktet/bindningen till underliggande material efter några år i drift vid hög temperatur som stör mätnoggrannheten. Se även skada 2021-18.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sodahuskonferensen 2022

2022-04-22

Nu när Covid-faran är på dalande återuppstår Sodahuskonferensen som ett fysiskt evenemang igen. Energi- och Industridagarna kommer genomföras 15-16:e november på Posthuset på Vasagatan, Stockholm. Sodahuskonferensen är onsdagen 16:e november. Posthuset ligger mitt emot Centralstation i Stockholm ett par stenkast från Waterfront där Sodahuskonferensen har hållit till några år. Mer information finns på https://energiochindustridagarna.se/
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Sidor