Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Varning för spruckna/saknade ångkylare!

2015-12-18

De senaste åren har det kommit in information om skador på ångkylare. Man kan lätt tro att insprutningssystem/insprutningskona bara ska fungera klanderfritt, men icke. Den senaste rapporterade händelsen inträffade i Bäckhammar där hela röret/konan hade lossnat och farit iväg. Inget vet hur länge man har kört utan att röret/konan har varit på plats, se även skada 2015-30.
/David Good
Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp

Förslag ändrat regelverk för cisterner och rörledningar

2015-12-15

Information från Sodahuskommitténs representant i arbetet med att bevaka regelverk och standarder, Fredrik Bruno, om det förslag på ändrat regelverk kring cisterner och rörledningar som togs upp vid möte på Arbetsmiljöverket den 9 december.

Bakgrund till förslaget:
Boverket har sedan 2013 regler grundade på en ny Eurokod som täcker uppförande av bl.a. cisterner. Eftersom huvudsyftet med Arbetsmiljöverkets föreskrift 2005:2 är att reglera tillverkning av cisterner, så reglerar dessa bägge nu gällande föreskrifter delvis samma sak. Problem med två parallella regelverk har rapporterats till Arbetsmiljöverket – Exempelvis att dubbla beräkningsmodeller måste användas, olika materialkrav kan förekomma mm.

Arbetsmiljöverket vill därför avskaffa AFS 2005:2. Det innebär också att kravet på besiktning av cisterner och rörledningar försvinner, genom att motsvarande bestämmelser i AFS 2005:3 (Besiktning) tas bort. Arbetsmiljöverket vill inte införa eller ha krav på besiktning av utrustning som regleras av Boverket. I nuläget är det tveksamt om Boverket inför något motsvarande besiktningskrav.

Förslaget kommer, om det blir verklighet, att påverka många cisterner och rörledningar i brukens olika delar. Vid frågor kring förslaget om ändrat regelverk kring cisterner och rörledningar – hör gärna av er till Fredrik Bruno, fredrik.bruno@tele2.se.

Snart tack 2015 - och välkommen 2016!

2015-12-10

Ett nytt år närmar sig. För Sodahuskommitten innebär det - förutom den ordinarie verksamheten i arbetsgrupper och styrelse - möjlighet att genomföra riktade studier inom något område som är angeläget för säkerheten i sodahusprocessen. Under 2015 har arbeten genomförts kring svetsreparation av kompoundtuber med ytterkomponent av Sanicro 38 och kring riskanalys av en sodapanna. Sodahuskommitten har även finaniserat en del av en studie kring smältasplittring med svaglut och ånga. Rapporter finns på Sodahuskommittens hemsida, under rapporter, för svetsreparation och smältasplittring. Här kommer även rapporten för arbetet kring riskanalys att finnas i början av 2016. Vilka studier vill du se under 2016? Vilka områden är viktiga för att säkerheten ska kunna höjas?

Under 2016 planerar Sodahuskommittén även för en erfarenhetsträff för sodahusoperatörer. De senaste två åren har temat för erfarenhetsträffen varit larmhantering (2014) och nödnedeldning (2015). En tanke som varit uppe inför 2016-års ERFAträff är att ha temat instruktion för kritisk situation. Huvudtanken skulle då vara att dela erfarenhet kring instruktioner, visa exempel på hur instruktionerna kan se ut och hur arbetet att ta fram instruktionerna kan göras. Skulle detta vara ett tema som är intressant för dej och för ditt bruk? ...finns det andra teman som du ser är mer angelägna?

Skicka gärna dina förslag till kajsa.fougner@afconsult.com!
Mången hälsning,
Kajsa Fougner sekreterare i Sodahuskommittén

Rapport 2015-2 Påsvetsning av Sanicro 38 kompoundtuber

2015-12-08

Nu har arbetsgruppen blivit klar med sin rapport för svetsreparation av kompoundtuber med ytterkomponent i Sanicro 38. Styrelsen har också godkänt arbetet. Du hittar rapporten under flik "Rapporter".
/David Good
Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp

Nytt rekordår 2015!

2015-11-04

Äntligen goda nyheter. I år har hittills hela 34 skador kommit in till skadegruppen för behandling. Detta är ett mycket gott betyg från människorna på bruken att de tar sig tid till att anmäla sina incidenter till skadegruppen. Det har även varit stort deltagande på skadegruppsmötena vilket visar på stort intresse för att lära sig av varandra för att få till stånd en säkrare och mer tillförlitlig produktion i sodapannorna.
Tack från David - Skadegruppens sekreterare

Ähh, bara mesar är rädda för lite risker!

2015-10-12

Sommaren 2015 påbörjades ett arbete angående Riskanalys Sodapanna. Syftet är att identifiera risker med sodahusdrift och hur dessa risker reduceras med Sodahuskommitténs Rekommendationer. Omfattningen gäller framförallt risker som i förlängningen kan leda till personskada. Vill du veta mer eller engagera dig? Kontakta gruppens samordnare Björn Lundgren på bjorn.lundgren@inspecta.com eller 070-385 40 67.

Pyssla om era sotblåsare!

2015-09-29

I Domsjös panna 8 uppstod en tubfläkning under en provtryckning. Tubfläkningen var vid en sotblåsargata i konvektionstubsatsen, nära sidoväggen där sotsblåsarna är monterade. Efterföljande utredning visade att orsaken var att sotångventilen stått och läckt vilket medförde att kondensat sprayade på tuberna i början på sotblåsningssekvensen. Bidragande orsak är antagligen även lågt tryck på spärrluft till sotaren. Domsjö hade tur att tubfläkningen skedde under en provtryckning varpå inga skador inträffade. Se även skada 2015-14 i skadebanken.
/David Good - Sekreterare i Skadegruppen

Ett varningens finger för backventiler

2015-09-16

Vid en inspektion hösten 2014 upptäckte Mönsterås att backklaffarna i deras backventiler mellan den varma ekonomisern och ångdomen var skadade. I förlängningen skulle klaffarna kunna ha lossnat och blockerat matarvattenflödet till ångdomen. En lärdom är alltså om bruken väljer att ha dessa backventiler ska de också öppnas och inspekteras emellanåt för att undvika obehagliga överraskningar. Se även skada 2014-21 i skadebanken.
/David Good, Sekreterare i Skadegruppen”

Sidor