Historik

Sodahuset benämns av många som hjärtat i produktionen av sulfatmassa. Det kan man förstå när man betänker att i sodapannan förbränns indunstad kokeriavlut som dels återvinner kokkemikalierna och dels utvinner värmeenergi i sådan mängd att den täcker fabrikens huvudsakliga behov av processvärme. Sodahusprocessen är därför en ekonomisk och miljömässig förutsättning för produktion av sulfatmassa. Driften av en sodapanna är svårbemästrad och medför fler potentiella risker än vad som är fallet vid en vanlig ångpannedrift. Detta var orsaken till bildandet av Sodahuskommittén, som är en expertgrupp med uppgift att för sulfatfabrikernas räkning arbeta för ökad person- och driftsäkerhet i sodahusen.

2023: Under ett par år har Covid-19 svept över världen med minskat resande. Detta har inneburit att deltagande på digitala möten har ökat drastiskt. Sodapanneträffen har också ställts in.

2019: Kiwa-Inspecta köper upp Force varpå Force utgår som egen medlem ur Sodahuskommittén.

2016: EIA-gruppen har etablerat kontaktpersoner vid många bruk (El-, Instrument- och Automation). Sodahuskommittén får för första gången tillgång till och använder information från PIA (databas där bruken rapporterar skador, tillbud etc). En studie kring löprännnor genomförs under året. Ett remissvar inlämnat på Arbetsmiljöverkets förslag till ny AFS om tryckbärande anordningar.

2015: Under året rapporteras rekordmånga skador/incidenter till Skadegruppen, 60 st. Det förra rekordet var från år 1999 då 33 skador/incidenter rapporters in. Stort antal inrapporterade händelser behöver inte betyda att det inträffar fler skador, utan tyder snarare på stort engagemang hos de människor som rapporterar in incidenter.

2014: EIA-Gruppen (El-, Instrument- och Automationsgruppen) kommer igång på allvar med sin incidenthantering.

2013: FORCE Technology AB blir medlemmar i Sodahuskommittén.

2013: Södra Cell Tofte i Norge läggs ner och avslutar sitt medlemskap. Tofte var det sista bruket i Norge som tillverkade sulfatmassa.

2012: Peterson Moss i Norge går i konkurs och således avslutar sitt medlemskap.

2008: Stora Enso Norrsundet lägger ner produktionen varpå de även avslutar sitt medlemsskap.

1997: Sodahuskommittén får Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse som huvudman, ÅFORSK.

1972: Nedeldningskommittén byter namn till Sodahuskommittén. Orsaken är att verksamheten breddas med ytterligare säkerhetsfrågor och inte längre bara behandlar nödnedledningar.

1965: Nedeldningskommittén bildas för att utarbeta en för fabrikerna gemensam norm för nödnedeldning av sodapannor, vilket då var ett akut problem.