Stadgar

Nedan återfinns stadgarna för Sodahuskommittén. Sodahuskommitténs stadgar har uppdaterats efter beslut vid Sodahuskommitténs stämma 2017.

§ 1 Status och firma
Sodahuskommittén är en ideell förening och dess firma är Sodahuskommittén.

§ 2 Verksamhet
Föreningen har till ändamål att: verka för ökad kunskap om sodahusprocessen och den för sodahusprocessen relevanta delen av lutindunstningen med särskilt beaktande av kravet på person- och driftsäkerhet verka för att god yttre och inre miljö beaktas för sodahuset samarbeta med Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (Stiftelsen) och vara dess beredningsorgan i remissärenden på sodahusområdet följa förekomsten av skador på sodapannor och på de för sodahusprocessen relevanta delarna av lutindunstningen samt föra statistik utge rekommendationer angående konstruktion av sodapanneanläggningar med tillhörande hjälputrustning och byggnader bl.a på basis av skadestatistik i befintliga sodahus inom och utom landet bevaka och bidra till utvecklingen av sodapannetekniken och den för sodahusprocessen relevanta delen av lutindunstningen genom att följa FoU nationellt och internationellt verka för att kompetens i koncessionsärenden och liknande finns tillgänglig för föreningens medlemmar

§ 3 Ekonomisk målsättning
Föreningen har inget eget ekonomiskt vinstsyfte. Dock skall föreningens tillgångar förvaltas varaktigt så att avkastningen förslår till föreningens aktiviteter samt till att stödja teknisk forskning och utveckling inom föreningens verksamhetsområde.

§ 4 Medlemskap
Föreningsmedlem antas av föreningens styrelse. Som medlemmar i föreningen kan anslutas fabriker på Na-bas belägna i Sverige och Norge. Varje fabrik räknas som en medlem. Dessutom tillkommer rätt till medlemskap för följande företag och institutioner: För sodapannor ackrediterat kontrollorgan Arbetsmiljöverket Svenska Pappersindustriarbetarförbundet Stiftelsen (Ångpanneföreningens forskningsstiftelse) Även tillverkningsindustri som byggt sodapanna eller komplett lutindunstningsanläggning i Sverige eller Norge kan väljas till medlem Varje medlem utser en ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktmän. Föreningsavgift utgår för kalenderår med av föreningsstämma fastställt belopp. Föreningsavgiften skall erläggas senast den 30 maj varje år för att föreningsmedlem skall äga rösträtt vid föreningsstämma. Varje medlem har vid föreningsstämma en röst. Genom fullmakt skall medlem kunna rösta för ytterligare högst två medlemmar, dock må rösträtt enligt fullmakt kunna utövas av medlem inom koncern för koncernens samtliga medlemmar. Fabriker belägna utanför Sverige och Norge kan bli antagna som associerade medlemmar. De saknar rösträtt och representation i styrelsen, men är i övrigt medlemmar på samma villkor som de övriga.

§ 5 Föreningens styrelse
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst fjorton och lägst tio ledamöter valda för en tid av fyra år. Nyval skall ske varje år av två till fyra ledamöter; detta för att bereda möjlighet för så många fabriker som möjligt att ha inflytande på verksamheten. Styrelseledamöter utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.

Sammansättningen skall i stort sett följa nedanstående mönster:
Processindustrin 9 ledamöter
Tillverkningsindustrin 1 ledamot
Arbetarskyddsstyrelsen 1 ledamot
Ackrediterat kontrollorgan 1 ledamot
Pappersindustriarbetarförbundet 1 ledamot
ÅF Industry 1 ledamot, tillika sekreterare och ekonomiansvarig
Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare ledamöter.
Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie föreningsstämma ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

§ 6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall tillse att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa samt föreslå föreningsavgift. Det skall särskilt åligga styrelsen: att övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut, att årligen avge förvaltningsberättelse om verksamheten under näst föregående kalenderår samt senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna de avslutade räkenskaperna jämte styrelsens protokoll och förvaltningsberättelsen. Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren, är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, dock minst fem, är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 7 Valnämnd
Föreningen skall ha en valnämnd bestående av tre personer som utses vid ordinarie föreningsstämma. Nämndens uppgift skall vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till val av styrelseledamöter. Valnämnd ska även framlägga förslag på revisor att väljas för en tid av ett år.

§ 8 Förvaltning av föreningens medel
Styrelsen skall förvalta föreningens medel och därvid åstadkomma största möjliga avkastning.

§ 9 Räkenskaper
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningens räkenskaper och medelsredovisning sköts av ekonomiansvarig eller av den styrelsen beslutar och revision sker genom en av ordinarie föreningsstämma utsedd revisor.

§ 10 Revisionsberättelse
Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse senast den siste februari, eller dock senast före ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång årligen i mars eller april månad. 
Följande ärenden skall därvid behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Dagordning
5. Justering av röstlängden
6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställelse av balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
10. Fastställande av föreningsavgiften för nästkommande kalenderår
11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelse samt styrelsens ordförande
13. Val av revisorer
14. Tillsättande av valnämnd
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman
Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämmas hållande.

§ 12 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen finner detta påkallat eller om minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna så begär.

§ 13 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Andra än sålunda angivna ärenden må icke avgöras.

§ 14 Stadgeändring
För stadgeändring fordras beslut av ordinarie föreningsstämma, vars beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande föreningsmedlemmar.

§ 15 Föreningsmedlems uppsägning
Föreningsmedlem äger uppsäga sitt medlemskap till upphörande vid ett verksamhetsårs utgång genom att senast före utgången av verksamhetsårets tredje kalenderkvartal ha uppsagt medlemskapet. Sådan uppsägning skall skriftligen tillställas föreningens sekretariat. Fram till dess medlemskapet har upphört är föreningsmedlem skyldig att betala föreningsavgift.

§ 16 Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas endast vid ordinarie föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Vid den andra av dessa föreningsstämmor skall minst hälften av medlemmarna vara företrädda och beslutet om upplösning fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Vid föreningens upplösning skall föreningens medel, som icke enligt styrelsens bedömande erfordras för uppfyllande av andra förpliktelser, överlämnas till medlemmarna.