Syfte

  • Att verka för ökad kunskap om sodapanneprocessen med särskilt beaktande av kravet på person- och driftsäkerhet
  • Att verka för att rimliga krav på god yttre och inre miljö beaktas för sodahuset
  • Att vara föreningens beredskapsorgan i remissärenden på sodahusområdet
  • Att följa förekomsten av skador på sodapannor och föra statistik
  • Att utge rekommendationer angående konstruktion av sodapanneanläggningar med tillhörande hjälputrustning och byggnader bl.a. på basis av skadestatistik i befintliga sodahus inom och utom landet
  • Att bevaka och bidra till utvecklingen av sodapannetekniken genom att följa FoU nationellt och internationellt
  • Att verka för att kompetens i koncessionsärenden och liknande finns tillgänglig för sektionens medlemmar.